Przegląd prasy resortowej

„POLICJA 997” nr3 (144), marzec 2017

Interesująca jest informacja dotycząca międzynarodowej operacji „Pandora”. To operacja, w której wzięło udział 16 europejskich państw, przy wsparciu organizacji międzynarodowych, skierowana przeciwko kradzieżom dziedzictwa kulturowego i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury.

Zaciekawić powinien inny przykład międzynarodowej współpracy – akcja rozbicia jednej z największych grup zajmujących się oszustwami metodą „na wnuczka” i ujęcia twórcy tego oszustwa Arkadiusza Łakatosza ps. „Hoss”. Dochodzeniowcy powinni się wczytać w omówienie Zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Policji z 9 lutego 2017 r. Zmiana Kodeksu postępowania karnego i niektórych innych ustaw, wprowadzona ustawą z 11 marca 2016 r., przywracająca kontradyktoryjno-inkwizycyjny model postępowania sądowego oraz rozpoznawczy charakter postępowania przygotowawczego, spowodowała potrzebę zmian w policyjnych aktach prawnych odnoszących się do czynności dochodzeniowo-śledczych.

„Stołeczny Magazyn Policyjny” luty 2017 oraz marzec 2017  

W numerze lutowym opisy działalności Wydziału Administracyjno-Gospodarczego KSP przybliżają niezorientowanym „kuchnię” obsługi logistycznej Policji. Ciekawy jest materiał o tajemnicach genetyki sądowej, bowiem osiągnięcia w tej dziedzinie zmniejszają pewność co do możliwości zaistnienia zbrodni doskonałej. Jest też w numerze historia kryminalna z przedwojennej Warszawy – o „kasiarzu wszech czasów” i „stosowanym w tamtych czasach policyjnym wytrychu”.

W numerze marcowym z kolei artykuły poświęcone Wydziałowi do walki z Cyberprzestępczością KSP dobrze ilustrują skalę tego współczesnego problemu. Można też poczytać o procedurach w przypadku występowania mobbingu, dyskryminacji i nierównego traktowania w miejscu pracy (oby to było skuteczne, a nie stanowiło tylko formalnej dekoracji!). Kolejna do poczytania przedwojenna historyjka kryminalna (bo z 1922 r.) to o dzielnym, „znanym, szybkim i skutecznym w działaniu” podkomisarzu Rotmilu.

opr. MB


"Policja 997"

"Stołeczny Magazyn Policyjny"