Obniżenia wysokości policyjnej renty inwalidzkiej "zgodne" (?!) z Konstytucją - WYROK "TK" W SPRAWIE P10/20

Komunikat informacyjny Komisji Prawnej FSSM RP

Jak już wielu z nas wie, w dniu wczorajszym, tj. 16 czerwca 2021 r. „Trybunał Konstytucyjny” rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Krakowie (sprawa P 10/20) dotyczące obniżenia wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza, do której prawo zostało nabyte przed 1990 r.

W wydanym „orzeczeniu”, co nie powinno być dla nas żadnym zaskoczeniem, organ ten, będący na co dzień realizatorem dyspozycji aktualnie rządzących uznał, że art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w brzmieniu nadanym przez ustawę represyjną z 16 grudnia 2016 r., jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Odnotujmy, że „orzeczenie” to dotyczyło wyłącznie pytania o policyjną rentę inwalidzka i zapadło większością głosów, przy zdaniach odrębnych zgłoszonych przez Sędziów TK: Leona Kieresa i Piotra Pszczółkowskiego.
(...)

Czytaj całość na stronie FSSM RP