Zespół pomocy prawnej
  W tym dziale:  Pytania i odpowiedzi  ♦  Dopłata do ekwiwalentu  ♦  Waloryzacja

Ekwiwalent za niewykorzystane urlopy - wzór odwołania od decyzji o odmowie wypłaty wyrównania

Komunikat zespołu prawnego SKPP

W związku z postulatami o udostępnienie wzoru odwołania od decyzji odmawiającej wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przypominamy, że wzór odwołania został zmieszczony w treści komunikatu Komisji Prawnej FSSM opublikowanego na naszej stronie w dniu 28 listopada 2020 r. Z treścią komunikatu warto się zapoznać przed podjęciem decyzji o wniesieniu odwołania. Aktualne ( negatywne ) decyzje komendantów wszystkich szczebli wydawane są w oparciu o nowe przepisy Ustawy "policyjnej", uchwalonej (jako wykonanie wyroku TK) i wprowadzonej w ramach pakietu różnych ustaw "covidowych".

Czytaj dalej

Ekwiwalent za niewykorzystane urlopy - są decyzje odmawiające wypłaty wyrównania ekwiwalentu

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

Odnotowaliśmy fakt wydawania przez komendantów policji, tak szczebla powiatowego jak i wojewódzkiego, wkrótce zapewne także przez Komendanta Głównego Policji, pierwszych po 1 października 2020 r., decyzji odmawiających emerytom i rencistom policyjnym wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i (lub) dodatkowy. Temat ten podejmowaliśmy już 21 grudnia 2018 r., a ostatnio w Informacji Prawnej z 23 września 2020 r., opublikowanych na stronie internetowej FSSM.

 Czytaj na stronie FSSM RP

Wcześniejsze artykuły dotyczące ekwiwalentu na naszej stronie w dziale Zespołu pomocy prawnej

Co z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop?

Komunikat Komisji Prawnej FSSM RP

14 sierpnia br. uchwalone zostały nowe przepisy dot. wypłacania przechodzącym na emeryturę funkcjonariuszom ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ujednoliciły one zasady obliczania ekwiwalentu we wszystkich służbach mundurowych, które zostały zróżnicowane w 2001 r. Niestety ustawodawca uznał, że wyrównanie ekwiwalentu należy się wyłącznie tym, którzy odeszli na emerytury dopiero po 6 listopada 2018 r. czyli po dacie po ogłoszenia wyroku TK w tej sprawie, a nie po 2001 r. czym zmusza pozostałych do indywidualnego wstępowania na drogę sądową w celu uzyskania równowartości wyrównania ekwiwalentu, czyli różnicy między kwotą należną według obecnego przelicznika a sumą wypłaconą według poprzedniego – niekorzystnego przelicznika. Ilu emerytom mundurowym będzie się to kalkulowało?

Czytaj więcej na stronie FSSM RP

Nowy mechanizm obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop „w czasie możliwie jak najkrótszym”

Komisja ds. Petycji uznała, że petycja w sprawie ekwiwalentu jest słuszna i wymaga podjęcia niezwłocznych działań ze strony MSWiA!

Czytaj na stronie InfoSecurity24.pl

Zobacz transmisję na iTV Sejm

Czytaj także inne wcześniejsze artykuły w dziale "Dopłata do ekwiwalentu" w Zespole pomocy prawnej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego - dopłata do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop!

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego - dopłata do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop!

ORGAN POLICYJNY NIE MOŻE WSTRZYMYWAĆ SIĘ Z WYPŁATĄ  EKWIWALENTU  ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP!

Czytaj dalej

Projekt zmiany ustawy o Policji w MSWiA

Odpowiedź KGP na prośbę Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych do Komendanta Głównego Policji o jak najszybsze podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o Policji w zakresie zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Pobierz (PDF)

Komunikat Komisji Prawnej FSSM o ekwiwalencie za zaległe urlopy

INFORMACJA PRAWNA

Jeszcze o skutkach wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy/dodatkowy.
Nowe okoliczności.

Obserwujemy pierwsze reakcje Komendantów jednostek Policji na wnioski emerytów i rencistów policyjnych (byłych policjantów), o ponowne ustalenie i wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy.  Odpowiedzi udzielane naszym Koleżankom i Kolegom są różne i wskazują na brak jednolitego stanowiska w tej kwestii. Niektóre z tych odpowiedzi wskazują na brak formalnej podstawy prawnej do wypłaty stosowanego wyrównania, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2018 r. uznającego art. 115a  ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego za niezgodny z Konstytucją RP.  Inne zaś podnoszą fakt upływu terminu przedawnienia tego rodzaju roszczenia. Wszystkie one świadczą o braku jasnych wytycznych w tym zakresie ze strony kierownictwa Komedy Głównej Policji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (...)

Całość na stronie FSSM RP.

Różny tryb załatwiania wniosków o wyrównanie ekwiwalentu urlopowego!

W związku z brakiem jednolitego trybu postępowania organów Policji w sprawie wniosków policjantów zwolnionych ze służby dot. wypłaty wyrównania należnego /w związku z wyrokiem TK/ ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o niezwłoczne wdrożenie, zunifikowanej dla wszystkich jednostek Policji, procedury opartej na zasadach postępowania administracyjnego.

Pobierz treść wystąpienia wraz z załącznikami

Policyjny (SG, CBA, BOR) Ekwiwalent Urlopowy Niekonstytucyjny!

30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok dotyczący wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w przedmiocie sposobu ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego.

Trybunał orzekł, że art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

Czytaj dalej