W związku z zawieszeniem dyżurów i posiedzeń Zarządu w siedzibie SKPP oraz bieżącej działalności na czas stanu epidemii, wszelkie sprawy dotyczące członków Stowarzyszenia, a także osób objętych pomocą prawną w sprawach ustawy represyjnej są na bieżąco załatwiane telefonicznie i mailowo.


W celu sprawnej realizacji bieżących spraw Stowarzyszenia, mimo utrzymującego się stanu epidemii,
przywrócone zostają dyżury w siedzibie Zarządu SKPP - w każdy wtorek tygodnia oraz doraźnie według potrzeb i pilności spraw oraz potrzeb członków Stowarzyszenia.


 Zespół pomocy prawnej
  W tym dziale:  Pytania i odpowiedzi  ♦  Dopłata do ekwiwalentu  ♦  Waloryzacja

Sądowe uzasadnienie odstąpienia od zasądzenia 180 zł kosztów zastępstwa procesowego

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Gliwicach Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Wydział IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na mój wniosek o cofnięcie powództwa przesłał mi Postanowienie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym mojej sprawy wniesionej o waloryzacji przysługującej emerytury policyjnej w związku z odwołaniem od decyzji organu rentowego Dyrektora zakładu Emerytalno - Rentowego MSWiA z dnia 29. 02. 2012 r., gdzie Sąd postanowił:

Czytaj dalej

Waloryzacja: SO w Warszawie wydaje postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego

SO w Warszawie w odpowiedzi na wnioski o cofnięcie pozwu w sprawie waloryzacji wydaje postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego.
Zamieszczamy postanowienie o umorzeniu sprawy o waloryzację emerytury policyjnej. Umorzenie wydano na skutek złożenia pisma procesowego z wnioskiem o cofnięcie powództwa i niezasądzanie kosztów zastępstwa procesowego pozwanego wg wcześniej opracowanych wzorów.

Czytaj dalej

Waloryzacja rent i emerytur - cofnięcie pozwu

W związku z niekorzystnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ubiegłorocznej waloryzacji rent i emerytur uprzejmie informujemy, że przygotowane zostały dwa wzory druku cofnięcia pozwu przeciwko dyrektorowi ZER:

  • wzór nr 1 - dla tych, gdzie ZER wystąpił o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego,
  • wzór nr 2 - gdzie ZER nie występował o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego,
  • wzór nr 3 - dotyczy osób, które nie znają sygnatury akt w SO.

Pismo do SO w Warszawie należny wysłać w dwóch egzemplarzach.

Czytaj dalej

TK wyznaczył termin zbadania konstytucyjności ustawy o kwotowej waloryzacji rent i emerytur

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył w końcu termin rozprawy poświęconej zbadaniu konstytucyjności ustawy o kwotowej waloryzacji rent i emerytur z br. na 19 grudnia 2012 (środa) o godz. 9:00.

Czytaj dalej

Waloryzacja - odwołania: propozycja SO w Warszawie

W sprawie naszych odwołań od tegorocznej waloryzacji "pojawiły" się nowe zapytania, związane z pismami SO w Warszawie, zawierającymi propozycje przekazania naszych spraw do rozpatrzenia przez Sądy Okręgowe miejsca zamieszkania skarżących wysokość przyznanej waloryzacji. Poniżej zamieszczamy stanowisko w przedmiotowej sprawie, które popieramy.

Czytaj dalej

Pismo do sądu w odpowiedzi na wniosek ZER

W związku z pismami SO w Warszawie zawierającymi odpowiedź ZER na nasze odwołania od tegorocznej waloryzacji rent i emerytur oraz wezwanie sądu do zajęcia stanowiska w załączeniu zamieszczamy dwa wzory odpowiedzi:

Czytaj dalej

Waloryzacja

Uprzejmie informujemy, że "pojawiły" się już decyzje ZER o waloryzacji z marca br., które Zakład Emerytalno-Rentowy przesyła zwykłą przesyłką poczotową.

Czytaj dalej