Waloryzacja - odwołania: propozycja SO w Warszawie

W sprawie naszych odwołań od tegorocznej waloryzacji "pojawiły" się nowe zapytania, związane z pismami SO w Warszawie, zawierającymi propozycje przekazania naszych spraw do rozpatrzenia przez Sądy Okręgowe miejsca zamieszkania skarżących wysokość przyznanej waloryzacji. Poniżej zamieszczamy stanowisko w przedmiotowej sprawie, które popieramy.

Kierownictwo XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie rozpoczęło wysyłanie zapytania do osób, które nadal oczekują w kolejce na rozpoznanie odwołań, czy wyrażają zgodę na rozpoznanie sprawy przez Wydział Ubezpieczeń Sądu Okręgowego właściwego dla ich miejsca zamieszkania.

Według opinii współpracujących kancelarii prawnych, ta nowa praktyka wynika z faktu przegrywania w Sądzie Apelacyjnym spraw zawierających zarzut przewlekłości postępowania i obaw o perspektywy przegranych w Strasburgu. Obniży to znacznie autorytet tego sądu i samych sędziów. Także świadomość, iż wiele lat upłynie zanim sąd okręgowy i sąd apelacyjny w Warszawie rozpatrzą wszystkie odwołania, a w licznych skargach kierowanych do Trybunału w Strasburgu ich autorzy podnoszą fakt, iż jeden sąd w Polsce został wyznaczony do rozpatrzenia wszystkich odwołań, co świadczy o dyskryminacji w obszarze dostępności drogi sądowej.

Sytuacja ta rodzi różne zagrożenia dla odwołujących się, ponieważ:

  • ustawa jednoznacznie wskazała sąd realizujący jej postanowienia gdyż zgodnie z treścią art. 461 § 2(1) kodeksu postępowania cywilnego jedynym sądem właściwym miejscowo do rozpoznawania odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA jest Sąd Okręgowy w Warszawie jako sąd, w którego okręgu siedzibę ma ten organ, a zgodnie z § 2 pkt 39 b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 106, poz. 1161 ze zm.), sprawy powyższe rozpoznawane są wyłącznie w Wydziale XIII Ubezpieczeń Społecznych tego sądu. Wprawdzie zgodnie z art. 461 §3 kpc sąd właściwy może na zgodny wniosek przekazać sprawę do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, rozpoznającemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, jeżeli przemawiają za tym względy celowości, ale z informacji posiadanych przez Departament Sądów Powszechnych wynika, że przypadki przekazania spraw wymienionej kategorii innym sądom na wniosek stron nie występują
  • wyrażenie zgody na rozpatrzenie indywidualnego odwołania w sądzie innym niż warszawski, może pozbawić prawa do skutecznego złożenia skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Teoretycznie jest możliwą sytuacja, że Trybunał w Strasburgu wyda postanowienie odmawiające rozpatrzenia skargi, w sytuacji gdy odwołanie zostało rozpatrzone w sądzie innym, niż wskazany w ustawie jako właściwy. W takim przypadku Trybunał uzna, że skarżący nie wyczerpał wymaganej drogi postępowania krajowego. Nie można wykluczyć właśnie takiej sytuacji, gdyż ogromna ilość spraw kierowanych z całej Europy do rozpatrzenia w ETPCz sprzyja poszukiwaniu względów formalno-prawnych, w celu zmniejszenia liczbę spraw rozpoznawanych przez ten trybunał
  • sąd pracy w Warszawie ma większe doświadczenie i dostęp do materiałów, co ułatwia wygrywanie przynajmniej w części odwołań dot. zaliczania okresów WSO w Legionowie, Szczytnie, służby w pionie pol-wych, pobycie na urlopach wychowawczych itp.
  • adwokaci i radcy prawni w Warszawie mają lepsze możliwości udzielania pomocy prawnej
  • decentralizacja rozpatrywania tych spraw utrudni stowarzyszeniom innym organizacjom monitorowanie spraw i udzielanie pomocy zainteresowanym.

Każdy odwołujący się ma prawo nie zgodzić się na przeniesienie jego odwołania do innego sądu.

Źródło

W celu uniknięcia w przyszłości kłopotliwych wyjazdów do Warszawy można złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda. Można to zrobić przy najbliższej korespondencji z Sądem lub później, po ewentualnym pozytywnym wyroku Trybunału i podjęciu zawieszonego postępowania.