Cele stowarzyszenia

Statut SKPP do pobrania w sekcji "O nas" (tylko dla użytkowników zalogowanych).

Wyciąg ze statutu SKPP (pobierz ):

 

WYCIĄG ZE STATUTU STOWARZYSZENIA KOMENDANTÓW POLICJI POLSKIEJ

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA

§6

1. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, społecznego poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz praworządności,

a) kreowanie postaw, zachowań oraz rozwiązań organizacyjnych i unormowań prawnych wpływających na bezpieczeństwo ludzi, zapobieganie przestępczości oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

b) upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c) działanie na rzecz rozwiązań prawnych, organizacyjnych i logistycznych w Policji wpływających na poprawę jakości obsługi obywateli i osób pokrzywdzonych,

d) kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.

2. Reprezentowanie środowiska wyższej kadry kierowniczej Policji wobec władzy publicznej, przed urzędami, organizacjami i innymi stowarzyszeniami,

a) ochrona praw nabytych członków Stowarzyszenia,

b) ochrona godności i dobrego imienia członków Stowarzyszenia oraz innych funkcjonariuszy w służbie czynnej i w stanie spoczynku,

c) upowszechnianie historii, tradycji polskiej policji i kształtowanie świadomości obywatelskiej
w tym zakresie.

3. Integracja środowiska oficerów wyższych policji w stanie spoczynku, którzy w służbie czynnej organizowali i odpowiadali za bezpieczeństwo i porządek publiczny, kierując jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji,

a) integracja i aktywne utrzymywanie więzi z czynną kadrą kierowniczą Policji,

b) utrzymywanie więzi z kadrą i funkcjonariuszami jednostek Policji, organizacjami emerytów i rencistów policyjnych oraz uczestniczenie w działalności komend w zakresie niedotyczącym bezpośredniej realizacji zadań ustawowych,

c) działanie umożliwiające kontynuowanie aktywności publicznej członków Stowarzyszenia po zakończeniu czynnej służby w Policji w obszarze problematyki związanej z poprawą porządku i bezpieczeństwa publicznego,

d) działanie na rzecz wykorzystania wiedzy i doświadczenia byłej kadry kierowniczej Policji w ramach dalszej aktywności zawodowej w jednostkach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, administracji rządowej i samorządowej.

4.Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, społecznej i socjalnej członkom Stowarzyszenia, ich rodzinom oraz innym funkcjonariuszom w służbie czynnej i w stanie spoczynku zwłaszcza w przypadku ich trudnej sytuacji życiowej oraz reprezentowanie interesów całego środowiska zawodowego,

a) prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz dostępu do wypoczynku i lecznictwa resortowego,

b) organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

5. Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych w szczególności wspomagającej informacyjnie, doradczo i szkoleniowo organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz samorządy lokalne w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia,

a) działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, integrację i aktywizację społeczną,

b) ochrona dóbr kultury oraz miejsc pamięci związanych z działalnością organów porządku publicznego,

c) prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i wydawniczej związanej z zakresem działania Stowarzyszenia,

d) wspieranie osób, organizacji i instytucji podejmujących podobne i tożsame działania,

e) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów, wymiany doświadczeń i współpracy między społeczeństwami,

f)  podejmowanie innych przewidzianych prawem działań umożliwiających realizację celów i zadań Stowarzyszenia.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a) współpracę z organami administracji publicznej, jednostkami samorządów terytorialnych, instytucjami naukowo-dydaktycznymi, oświatowymi, środowiskami opiniotwórczymi, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się tematyką bezpieczeństwa lub zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

b) opracowywanie i przedkładanie właściwym organom i instytucjom wniosków, opinii i stanowisk w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, warunków funkcjonowania służb realizujących zadania w tym zakresie oraz proponowanie rozwiązań prawnych mających wpływ na funkcjonowanie organów Policji, pozapolicyjnych formacji porządkowych oraz rozwiązań organizacyjno-prawnych wpływających na jakość obsługi obywateli i ocenę Policji jako organizacji pomocowej dla społeczeństwa,

c)  organizowanie i udział w dyskusjach nad projektami aktów prawnych dotyczących działalności Policji i pozapolicyjnych formacji porządkowych oraz współdziałanie w tym zakresie w toku prac legislacyjnych z innymi organizacjami i organami uczestniczącymi w procesie stanowienia prawa,

d) współdziałanie z władzami Policji, jednostkami organizacyjnymi resortu spraw wewnętrznych lub nadzorowanymi przez ten resort oraz organizacjami społecznymi i związkowymi działającymi przy tych jednostkach, przedstawiając im swoje inicjatywy, wnioski oraz propozycje w sprawach dotyczące członków Stowarzyszenia oraz całego środowiska,

e) wspieranie przedsięwzięć i działań promocyjnych Policji, tradycji służby oraz budowy etosu policjanta i wizerunku Policji,

f)  kultywowanie wśród funkcjonariuszy i lokalnych społeczeństw tradycji, dorobku byłej kadry  i funkcjonariuszy jednostek policji oraz wnioskowanie o ich resortowe i społeczne uhonorowanie za służbę dla społeczeństwa,

g) uczestnictwo członków Stowarzyszenia w spotkaniach z kierownictwem Policji różnych szczebli i jednostek, uroczystościach, przedsięwzięciach promujących Policję i bezpieczeństwo publiczne oraz współorganizację imprez integrujących środowisko czynnych zawodowo funkcjonariuszy i w stanie spoczynku,

h) badanie aktywności społecznej i zawodowej komendantów i innych oficerów kadry kierowniczej po zakończeniu służby w Policji i informowanie władz publicznych o stopniu wykorzystania ich potencjału w innych sferach aktywności publicznej i gospodarczej państwa,

i)  działanie na rzecz wykorzystania doświadczenia i wiedzy członków stowarzyszenia  oraz
innych funkcjonariuszy kończących służbę, umożliwiające kontynuowanie aktywności zawodowej i publicznej zgodnie z kwalifikacjami,

j) inspirowanie i prowadzenie badań środowiskowych dotyczących m.in.: zawodu policjanta, dostępności przywilejów zawodowych po zakończeniu służby, istniejących narzędzi i rozwiązań prawnych służących utrzymania więzi środowiskowej i sposobu ich wykorzystania przez kierownictwo resortu i Policji, dostępności do resortowej bazy wypoczynkowej i zdrowotnej służącej zaspokajaniu potrzeb środowiska zawodowego, ich rodzin oraz ich sytuacji bytowej i zdrowotnej,

k) sporządzanie oceny stanu bezpieczeństwa , opiniowanie  i realizowanie innych działań doradczych na rzecz samorządów i innych zainteresowanych podmiotów,

l) wspieranie inicjatyw społecznych służących poprawie bezpieczeństwa obywateli,

ł) organizowanie poradnictwa prawnego i pomocy prawnej,

m) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wymiany doświadczeń,

n) zgłaszanie i popieranie swoich przedstawicieli i członków stowarzyszenia, jako kandydatów do organów wybieralnych,

o) prowadzenie działalności socjalnej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz innych form zbiorowego wypoczynku na rzecz członków Stowarzyszenia, ich rodzin i całego środowiska,

p) propagowanie zasad bezpiecznego zachowania ludzi, kształtowanie opinii publicznej,

r) prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej i instruktażowej,

s) prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpracy z wydawnictwami o podobnym profilu tematycznym,

t) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami,

u) podejmowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie:

a) Komendant, Zastępca Komendanta Policji Komendy Powiatowej (Miejskiej, Rejonowej),Szkoły Policji oraz komendanci komend i szkół wyższego szczebla w służbie czynnej i w stanie spoczynku,

b) Naczelnik, Zastępca Naczelnika lub oficer zajmujący równorzędne stanowisko etatowe w Komendzie Wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz w komendzie wyższego szczebla w służbie czynnej i w stanie spoczynku.

§10

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa oficer policji wymieniony w pkt. 1 § 9, który na zasadzie dobrowolności wyrazi wolę przynależności do Stowarzyszenia poprzez złożenie deklaracji członkowskiej, który akceptuje i pragnie wspierać cele Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć  w jego działalności.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. O swojej decyzji, Zarząd Stowarzyszenia niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania rozstrzygająca odwołanie jest ostateczna.