Czy w przypadku, gdy brak jest potwierdzenia z Zakładu Emerytalno-Rentowego ZER MSWiA i Sądu Okręgowego w Warszawie o przyjęciu wniosku w tej sprawie, istnieje potrzeba złożenia odwołania wycofującego powództwo?

Odpowiedź:
Pytanie należny rozpatrywać w kwestii doręczeń. Mamy do czynienia styku dwu postępowań etap pierwszy związany z wydaniem decyzji emerytalnej przez ZER jest oparty o przepisy kpa. Etap drugi przez Sądem Okręgowym, gdzie zastosowanie maja przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Wytoczenie powództwa do Sadu przeciwko ZER wnosi się za jego pośrednictwem stąd mają tu zastosowanie przepisy kpa w kwestii doręczeń.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego Dz. U z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.  art. 45 Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism.

art. 46 §1 kpa Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.

Fakt uzyskania potwierdzenia doręczenia pisma w określonej dacie jest potwierdzeniem skutecznego dokonania czynności. Zatem mimo braku informacji zwrotnych o podejmowanych czynnościach przygotowawczych przez ZER i SO jest ono skuteczne. W efekcie doprowadzi do rozpoznania sprawy. Stąd cofnięcie pozwu na podst. art. 203 § 1 kpc jest konieczne. Opóźnienie w dokonaniu tej czynności, mimo skutecznego cofnięcia pozwu może skutkować złożeniem wniosku pozwanego o przyznanie kosztów na podstawie art. 203 § 3 kpc (od powoda).

W wypadku wniosku o cofniecie powództwa gdy nie jest znany nr sprawy SO należy wykazać prawidłowe doręczenie przez podanie w treści wniosku daty, osoby i jednostki organizacyjnej, której pismo doręczono.

Opracowano:
Zespół Pomocy Prawnej SKPP
podinsp. Stanisław Urbańczyk