Policyjny (SG, CBA, BOR) Ekwiwalent Urlopowy Niekonstytucyjny!

30 października 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok dotyczący wniosku Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w przedmiocie sposobu ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego.

Trybunał orzekł, że art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia, jest niezgodny z art. 66 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 zdanie drugie Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ekwiwalent będący substytutem niewykorzystanego urlopu powinien odpowiadać wartości tego świadczenia w naturze. Świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy. Określony w art. 115a ustawy o Policji sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego powoduje, że policjanci za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego otrzymują około 73% dziennego uposażenia, czego, w ocenie Trybunału, nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną. Zakwestionowany przepis naruszył przez to gwarancje wynikające z art. 66 ust. 2 Konstytucji w związku z art. 31 ust. 3 zdaniem drugim Konstytucji.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

W dniu 6 listopada 2018 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP - poz. 2102

opinia Prokuratora Generalnego

opinia Sejmu

KOMUNIKAT KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP: na stronie FSSM RP

NOWY KOMUNIKAT KOMISJI PRAWNEJ FSSM RP - informacja prawna dot. ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i dodatkowy wzór wniosku: na stronie FSSM RP

wzór wniosku do pobrania


"Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop – Poradnik i wzory załączników" - artykuł na stronie NSZZP

artykuł

wzór wniosku o wznowienie postępowania

wzór wniosku o ponowne naliczenie ekwiwalentu


Artykuł w "Rzeczpospolitej" z 13 listopada 2018

artykuł

wzór wniosku


Uwagi SKPP

wzór wniosku rekomendowany przez SKPP "o wyrównanie i wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop..."

w związku z wyrokiem TK o niekonstytucyjności sposobu naliczania ekwiwalentu urlopowego.

Z uwagi na różnorodność dostępnych wniosków o wyrównanie ekwiwalentu urlopowego przedstawiamy "bezpieczny" w naszej ocenie wzór wniosku pozwalający dochodzić różnicy ekwiwalentu w ewentualnym dalszym postępowaniu oraz wyjaśnienia!

- W przypadku funkcjonariuszy, którzy otrzymali ekwiwalent za niewykorzystany urlop (wypoczynkowy, dodatkowy ) jako realizacja rozkazu o zwolnieniu ze służby w trybie czynności materialno-technicznych, bez wydania i otrzymania odrębnej decyzji administracyjnej w przedmiocie ekwiwalentu, a także gdy jego wysokości z uwagi na mnożnik nie była kwestionowana w przedsądowym lub sądowym postępowaniu administracyjnym.

W naszej ocenie, w takich przypadkach wniosek lub skarga o wznowienia postępowania na podstawie art. 145a k.p.k. z przyczyn czysto formalnych będzie skutkować wydaniem postanowienia o odmowie wznowienia postępowania. W związku z brakiem wcześniejszego wydania w sprawie decyzji ostatecznej wznowienie postępowania jest niedopuszczalne - art. 149 & 3 k.p.a.

a - Funkcjonariuszom, którzy zakończyli służbę po 30 października 2013 r. proponujemy, z ostrożności procesowej, ujęcie w treści wniosku zastrzeżenia o ewentualnym potraktowaniu wniosku jako skargi o wznowienie postępowania - zaznaczone zdanie w treści wzoru. Z uwagi na 5 letni termin do wznowienia zakończonego postępowania administracyjno-sądowego w pozostałych przypadkach jest to bezcelowe.

- Złożenie wniosku o wyrównanie ekwiwalentu zalecamy wszystkim, którzy zakończyli służbę i otrzymali ekwiwalent za niewykorzystany urlop po 19 października 2001 r. Jest to data wejścia w życie ustawy o Policji z dnia 27 lipca 2001 r. zawierająca niekonstytucyjny zapis art. 115a o sposobie naliczania ekwiwalentu.
Zalecamy złożenie wniosku mimo, że w chwili obecnej nie udało się uzyskać jednoznacznej interpretacji i rozstrzygnięcia w jakim okresie/terminie można dochodzić wyrównania ekwiwalentu otrzymanego w trybie czynności materialno-technicznych z tytułu jego zaniżonego naliczenia na podstawie niekonstytucyjnego przepisu z art. 115 ustawy o Policji. Pomijamy jednocześnie, jako niewłaściwy w tym przypadku, zapis art. 107 ustawy o Policji, który określa 3 letni okres przedawnienia roszczeń z tytułu prawa do uposażenia i innych świadczeń oraz należności pieniężnych z tytułu służby, w tym związanych ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby. Prawdopodobnie będzie przywoływany przy wydawanych odmowach!

- Mimo że termin na złożenie wniosku wg. załączonego wzoru nigdzie nie jest określony wprost to z ostrożności, jak w przypadku jego wariantu rozszerzonego ( z dodatkowym akapitem o potraktowanie wniosku jako skargi o wznowienie postępowania ) proponujemy zachowanie miesięcznego terminu od daty publikacji wyroku.

- nr ID - identyfikatora, znajduje się w każdym otrzymanym rozkazie personalnym. Można go pominąć.

- Załączanie Świadectwa służby jest zasadne, gdy zawiera informacje o wszystkich niewykorzystanych urlopach (zaległych i przysługującym w roku zwolnienia), za które dochodzimy wyrównania.

- Można dołączyć rozkaz o zwolnieniu lub tylko przywołać we wniosku. Wszystkie dostępne dane znajdują się w zasobach komórek kadrowo-finansowych!!

- W przypadku złożonych już wniosków/skarg o wznowienie postępowania wyłącznie na podstawie art. 145a k.p.a. z pominięciem żądania-wniosku o przeprowadzenie ponownych czynności materialno-technicznych, proponujemy ich uzupełnienie lub złożenie wniosku dodatkowego!!!

- W przypadku wątpliwości i pytań dodatkowych prosimy o kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub korzystanie ze strony internetowej FSSM (odnośnik - link do przejścia znajduje się na dolnym pasku - "partnerzy" SKPP).